NAPAK TILAS

Waosan : 1 Petrus 2 : 17 – 25 (Nats. Ayat 21)

Jalaran iya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan, marga Gusti Yesus Kristus iya wis nandang sangsara kanggo kowe sarta wis nilar tuladha marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya Panjenengane.

(Pnt. Sis Bambang, Ketua Blok XI)

Saben tiyang gesang tamtu nggadahi pangajeng-ajeng ingkang saé lan mulya. Awitdéné gegayuhan punapa kémawon sadaya saged kelampahan manawi kinanthènan pambudidaya tuwin katemenan ingkang saèstu.

Mliginipun tumrap para tiyang pitados kagunganipun Gusti, mboten badhé kasupèn inggih kedah pasrah ing pandonga wonten astanipun Gusti piyambak. Pancèn punika satunggiling tumindak ingkang leres, sanadyan ta kedah ngalami sadhengah prakawis ingkang awrat tuwin rekaos. Saèstu kasinggihan makaten, bilih sadaya pangangkah saha gegayuhan punapa kemawon tamtu kinanthènan pangorbanan warni-warni. Kadosdéné ingkang dipun lampahi piyambak déning Gusti Yesus, anggènipun rawuh ing jagad, tansah paring tuladha ingkang kawujudaken ing sadhèngah peladosanipun. Pakaryanipun kanthi katresnan ingkang nyata, tanpa mirsani rupi utawi kawontenanipun tiyang. Sawetahing gesang namung kakorbanaken tumrap manungsa ingkang dipun tresnani.

Makaten ugi tumrap tiyang sepuh ingkang wicaksana, tamtu badhé ngutamekaken piwucal ingkang saé, liripun mboten namung lumantar pitembungan kemawon dhumateng para putranipun, ananging ugi paring tuladha utawi conto ingkang saé lan leres. Awitdéné lumantar tuladha utawi conto punika tamtu badhé gampil dipun leksanani wonten ing sadhengah prakawis. Semanten ugi wonten ing satengahing gesang bebrayan, pancèn mboten gampil, saé wonten ing satengahing kulawarga, punapa dene wonten ing satengahing masyarakat. Ananging manawi kita tansah purun napak tilas padanipun Gusti Yésus, sedaya tamtu badhé kadumugèn, punapa kémawon ingkang kita sedya. Kosokwangsulipun, manawi kita namung gumantung dhateng pambudidaya tuwin kekiyatan kita piyambak, kita malah badhé kacuwan ing wusananipun. Awit kita ugi sami ngrumaosi, bilih kekiyatan kita sarwi winates.

Kadosdéné pangandikanipun Gusti wonten ing Kitab Wulang Bebasan (Ind. Amsal) 3 : 5, ingkang mekaten pratélanipun : Kumandela marang Pangéran Yehuwah klawan gumolonging atimu, lan aja suméndhé marang pangertènmu dhéwé (=Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri). Mekaten ugi anggèn kita sami katimbalan ngayahi kuwajiban gesang, saya malih ugi anggèn kita sami katimbalan ngayahi kuwajibaning gesang, saya malih sami tumut lelados ing satengahing Pasamuwan, kadospundi sageda pinanggih leres tuwin sembada, sanadyan awrat tuwin rekaos. Mila sumangga kita sami lumampah sesarengan kanthi napak tilas padanipun GustiYésus, inggih punika kanthi : Kasetyan, kesabaran, katresnan, pangorbanan, tanggel jawab miwah pasrah suméndhé ing karsanipun Gusti.

Ing wasana, panyuwun kita sami, mugi kasagedna nglampahi pakaryan ingkang sampun kaparingaken dhumateng kita, cundhuk kaliyan ganjaran ingkang sampun kita tampi saking Gusti. Binerkahan anggén kita sami lelados, Amin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s