KUBUR INGKANG KOSONG SESAMBETANIPUN KALIYAN WUNGUNIPUN GUSTI YESUS

Matius 28 : 2-4; 1 Korintus 6 : 14

Wonten satunggaling penyair theologies ingkang boten patos terkenal nate nyerat : Boten wonten tembung sakecap kemawon, utawi malaekat ingkang saged nggambaraken, inggil saha lebetipun, wiyar saha jembaripun tumrap kamulyan ingkang saged nggugah jagad nalika Gusti Yesus wungu saking luwenging pati. Penyair kalawau boten terkenal, kajawi namung mratelakaken bab gesangipun saha leladi ingkang dipun lampahi Gusti Yesus, kados mekaten :

  1. Panjenenganipun menika Roti Panguripan, miwiti lelados kanthi kerapan (luwe).
  2. Panjenenganipun menika : Banyu panguripan, miwiti ing leladi kanthi raos sangeting sanglit (ngelak).
  3. Panjenenganipun raos sayah sanget, nanging dados pakendelan utawi palereman kita ingkang sejatos.
  4. Panjenenganipun mbayar pundhat, pindhanipun satunggaling Raja ingkang asring dedana.
  5. Penjenenganipun Pendoa ingkang tansah midhangetaken panyuwun lan pasambat kita.
  6. Panjenenganipun muwun, nanging Panjenenganipun ingkang ngusapi luh kita.
  7. Panjenenganipun kasade kanthi regi 30 keping perak, nanging Panjenenganipun ingkang nebus kita.
  8. Panjenenganipun kados cempe den giring dhateng pasembelehan, nanging Panjenenganipun dados Pangen kang Utami.
  9. Panjenenganipun seda lan masrahaken nyawanipun, saha wonten ing sedanipun, Panjenenganipun ngremuk antuping pati tumrap sadaya ingkang pitados.

Kita sedaya sami ngraosaken kados menapa rekaosing manah saha sedhihing manah. Kados ing Injil Matius 28 : 2-4 Christ_empty_tombkanthi rinci nyariosaken bilih tiyang –tiyang estri ingkang mbekta anggi-anggi dhateng kuburan, sedhihipun pikantuk lereming manah, amargi nyumerepi bilih kuburipun Gusti sampun kosong, menika satunggaling fakta. Dene fakta salajengipun ingkang luar biasa, inggih punika dugi  ing  wungunipun  Gusti.  Tanpa  wungunipun mokal     kawilujengan.    Hukum    ingkang      saged
nerangaken prakawis kalawu : inggih punika kedah wonten saksi-saksi ingkang handal.
Kados pawestri ingkang mbekta anggi-anggi, kados Yunus 3 dinten 3 dalu wonten peruting ulam ageng, mekaten ugi Anaking Manungsa badhe mapan wonten rahim bumi tiga hari tiga malam (Matius 12 : 40).
Kados ingkang sampun katemtokaken Panjenenganipun lajeng wungu. Kathah tetiyang ingkang ragu-ragu bab wungunipun Gusti Yesus, dene ingkang taksih ngalami wuta ing rokhani, saengga boten saged nyumerepi Pasuryan lan Kamulyan bab wungunipun Gusti ingkang kaserat ing Kitab Suci.
Wungunipun Gusti menika Meyakinkan manungsa bab pengadilan ingkang adil. Dados sami kadosdene ketidaktaatan seseorang, sadaya tiyang dados lajeng dosa, mekaten ugi karana pambangunturutipun satunggaling manungsa dhateng Gusti Allah, sadaya tiyang ingkang dosa kaleresaken (Roma 5 : 19). Dene Wungunipun Gusti njamin badan kita ugi badhe katangekaken. Nanging ingkang leres bilih Sang Kristus sampun kawungokaken saking antawisipun sadaya tiyang ingkang pejah, selaku pembajeng saking tetiyang ingkang sampun sami pejah (I Korintus 15 : 20). Panjenenganipun ngandika : “lan kang urip. Aku wus mati, nanging waspadakna, Aku Hurip, nganti salawas-lawase, lan kang nyekel soroging pati lan kratoning pati (Wahyu 1 : 18). Lan Sang Kristus prasetya “Sabab Aku Hurip kowe uga bakal Urip” (Yokanan 14 : 19). Amin

Oleh Bpk. Rohyadi RS. Blok 6 kelompok 3.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s